°°°|آیـ❤گُل|°°°

مرا به ذهنت که نه، به قلبت بسپار، من از گمشدن درجاهای شلوغ میترسم ...

#پارت_اول_عشق یک کلمه نیست

خدایی که در همین حوالی

حواسش به همه است ...

« من،نیازهستم.

کسی که درسیاهی سفیدی خواهد ساخت ... »

اسمان در اوج سیاهیش بود.

هرچند دقیقه ای برمی گشتم وپشت سرم رانگاه میکردم،

ترس تمام وجودم را درگیرخودش کرده بود 

ازترس بدنم می لرزید.

صدایم، دیگر با کلی منت گذاشتن درمی امد.

قلبم، هم اگر کمی مهلت بهش میدادم قطعا از کار می افتاد.

 پاهایم، فقط ترسی نداشتند ولی از فرط خستگی دیگرنای بیشتری برای راه رفتن نداشتند.

ولی ... نفس، نفس زنان به راهم ادامه دادم

هیچ ماشینی از این خیابان عبور نمی‌کرد و 

این ترسم را چند برابر می کرد.

صدای رو پشت سرم شنیدم ...

ادامه...

کاور عشق یک کلمه نیست

کاور عشق یک کلمه نیست

صفحه قبل 1 صفحه بعد

Other

خبرنامه وب سایت: